Lao Ce

Lao Ce kaže
Um mudraca nije nepromenljiv,
On je svestan potreba drugih.

Prema onima koji su dobri odnosi se sa dobrotom.
Prema onima koji su loši takodje se odnosi sa dobrotom
jer je priroda njegovog bića dobrota.

Ljubazan je prema ljubaznima.
Ljubazan je i prema neljubaznima
jer je priroda njegovog bića ljubaznost.

Veran je vernima,
veran je i nevernima.
Mudrac živi u skladu sa svim pod nebom.
Sve vidi kao samog sebe,
voli svakoga kao svoje dete.

Ljude privlači sebi.
Ponaša se kao malo dete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *