Pet elemenata

pet elemenata

Vu jeste broj pet, dok Sing ima višestruka značenja. Izvorno predstavlja piktografsku sliku raskrsnice puteva bez vidljivih prepreka. Zbog ovoga je bolje za sing uzeti kao za prevod: pravci usmerenja, kretanje, preplitanje puteva Univerzuma itd. Kao produžena ili prenesena značenja, za sing se pominju i značenja: zakoni, putevi, prolazi, načini, forme, kretanja i promene.

Stoga je izraz vu sing najmanje ”pet elemenata”, a mnogo više osnovni zakoni kretanja i promene ili pet puteva Univerzuma koji se u određenoj tački ukrštaju.

Kako se kreće ovih pet energija?

Drvo – energija se kreće snažno i pravo prema gore

Vatra – energija se kreće aktivno prema gore i širi se

Zemlja – energija se kreće blago prema dole

Metal – energija se sažima prema središtu

Voda – energija se kreće horizontalno i fluidno (pronalazi put)

Dijagram interakcija između pet kosmičkih usmerenja. Ciklus stvaranja ilustruju crvene strelice koje se pokreću u smeru kazaljke na satu, a odnos kontrolisanja predstavljaju plave strelice unutar kruga.

Princip međusobnog rađanja(相生 xiāngshēng)

Drvo rađa  vatru

Vatra  rađa zemlju

Zemlja rađa metal

Metal rađa  vodu

Voda rađa  drvo