Pet elemenata

Vu jeste broj pet, dok Sing ima višestruka značenja. Izvorno predstavlja piktografsku sliku raskrsnice puteva bez vidljivih prepreka. Zbog ovoga je bolje za sing uzeti kao za prevod: pravci usmerenja, kretanje, preplitanje puteva Univerzuma itd. Kao produžena ili prenesena značenja, za sing se pominju i značenja: zakoni, putevi, prolazi, načini, forme, kretanja i promene.

Stoga je izraz vu sing najmanje ”pet elemenata”, a mnogo više osnovni zakoni kretanja i promene ili pet puteva Univerzuma koji se u određenoj tački ukrštaju.

Kako se kreće ovih pet energija?

Drvo – energija se kreće snažno i pravo prema gore

Vatra – energija se kreće aktivno prema gore i širi se

Zemlja – energija se kreće blago prema dole

Metal – energija se sažima prema središtu

Voda – energija se kreće horizontalno i fluidno (pronalazi put)

Dijagram interakcija između pet kosmičkih usmerenja. Ciklus stvaranja ilustruju crvene strelice koje se pokreću u smeru kazaljke na satu, a odnos kontrolisanja predstavljaju plave strelice unutar kruga.

Princip međusobnog rađanja(相生 xiāngshēng)

Drvo rađa  vatru

Vatra  rađa zemlju

Zemlja rađa metal

Metal rađa  vodu

Voda rađa  drvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *